Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Prečo si nechať urobiť odpočet

Pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo na vykurovanie a na ohrev teplej vody určuje vyhláška č. 630/2005 Z. z. v znení novely č. 358/2009 Z. z., pre teplo na vykurovanie podľa PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov) v § 7 ods. 4 a pre teplú vodu v § 9 ods. 6 alebo 7. 

Vyhláška umožňuje postupovať voči konečnému spotrebiteľovi, ktorý nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo tepla, alebo odmietol umožniť vykonať ich odčítanie, takým spôsobom, že sa mu určí spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na štvorcový meter, ktorý sa vypočíta podľa vzorca určeného vyhláškou. Pri teplej vode to môže byť až 3-násobok priemernej hodnoty indikovaných údajov určených meradiel. 

V prípade studenej vody neexistuje zákonný predpis, ktorým by sa určoval spôsob rozpočítavania nákladov alebo sankcie, preto treba prijať spôsob rozpočítavania rozhodnutím na zhromaždení vlastníkov alebo písomným hlasovaním. V mnohých domoch si schválili taký spôsob, že tomu, kto nesprístupní byt alebo odmietne umožniť odpočet spotreby vody, sa naúčtuje množstvo vody, ktoré zostane ako rozdiel medzi fakturovaným množstvom studenej vody na základe odpočtu vodárenskej spoločnosti na domovom meradle na päte domu a súčtom nameraných hodnôt všetkých ostatných vodomerov v bytovom dome

Vlastník má povinnosť v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý znie:
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám, alebo ak ide o opravu spoločných častí domu, alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu, alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.
 

Komentár: Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, ako dopadnú súdne spory vlastníci, ktorí nesprístupnia svoj byt na vykonanie koncoročného odpočtu SV a TV zaplatia aj za SV a TV, ktorú nespotrebovali, či to bude teraz alebo o niekoľko rokov. A keď to dopadne ako u pánov Š. a B. bude to drahá voda.

TOPlist