Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Otázky a odpovede

1.       Komu je potrebné uhrádzať platby SPRAVBYT-u alebo BARDBYT-u ???

Platby za služby, do fondu opráv a stým súvisiace je potrebné vždy uhrádzať správcovi, lebo iba ten je oprávnený zastupovať vlastníkov bytov a konať v ich mene. Správcom bytového domu je na základe zmluvy o výkone správy BARDBYT s.r.o.

2.       Na základe čoho možno urobiť takýto záver ???

Na základe § 10 ods. 1 a 6 zákona o vlastníctve bytov. Aj na základe praxe vyplývajúcej z uznesení Okresného súdu v Bardejove, v ktorých bol vyslovený právny názor, že nárok vymáhať platby má ten, kto je správcom bytového domu. Takto boli zdôvodnené rozhodnutia o prerušení konania v uzneseniach tykajúcich sa bytového domu K/4, ako aj bytového domu H/3 v Bardejove. A na základe zmluvy o výkone správy s BARDBYT-om s.r.o. uzatvorenej 17.12.2004.

3.        SPRAVBYT tvrdí, že kým nerozhodne Najvyšší súd, stále je správcom.

Na Najvyššom súde SR je dovolanie vo veci žaloby BARDBYT-u proti SPRAVBYT-u o vydanie peňazí z fondu opráv a fondu plnení. Nie je to rozhodnutie priamo o tom, kto je správcom. O tom sa rozhodovalo iba ako o predbežnej otázke. Okresný i Krajský súd jednoznačne ustanovil v rozsudkoch, ktoré sú právoplatné, že výpoveď daná SPRAVBYT-u v roku 2004 je platná, že zmluva o výkone správy s BARDBYT-om je platná. Potvrdili, že BARDBYT je bez akýchkoľvek pochybností správcom bytového domu K/4.

Je však právoplatný iný rozsudok okresného súdu, potvrdený krajským súdom vo veci žalobcu SPRAVBYT-u proti Mestu Bardejov, kde okrem iného bola požiadavka na zaplatenie peňazí do fondu opráv bytového domu K/4. Žaloba bola SPRAVBYT-u zamietnutá z dôvodu, že nie je správcom bytového domu K/4 a preto nemá právo na úhradu takejto platby.

Sú to aj ďalšie uznesenia o predbežných opatreniach, ktoré dosvedčujú, že správcom je BARDBYT s.r.o.

Teda rozhodnutie Najvyššieho súdu nech je akékoľvek nemôže zmeniť stav, že BARDBYT má platnú zmluvu o výkone správy a je správcom bytového domu K/4.

4.       V bytovom dome K/4 je rozšírený názor, že BARDBYT potrebuje peniaze pre vykrytie strát v bytoch na Poštárke.

Tento názor je úplne scestný, nesprávny. BARDBYT má samostatné účty tak pre fond opráv ako aj pre fond plnení. Peniaze vlastníkov putujú priamo na tieto účty. Výpisy z účtov sú zverejnené na internete. Vlastníci bytov môžu kedykoľvek nahliadnuť do originálnej účtovnej evidencie bytového domu v sídle správcu.

5.       Aký je váš pohľad na stretnutie zmenené na schôdzu z 08.06.2010 ???

Stretnutie zvolané za účelom odovzdania vyúčtovaní bolo zmenené na schôdzu a bol prejednaný program, ktorý vôbec nebol v pozvánke. Celé toto dianie považujem za neplatné. Neplatné je zvolanie stretnutia, jeho premena na schôdzu, program, ktorý bol iný v pozvánke a iný v realite. Závery a všetko čo nasleduje po tomto stretnutí považujem tiež za neplatné. Neplatné sú aj zmluvy o výkone správy podpisované na základe záverov tohto stretnutia. Mesto Bardejov ako vlastník bytov podalo žalobu o neplatnosť tohto stretnutia a jeho záverov. Celé toto stretnutie vnieslo ďalší chaos do vzťahov správca a vlastníci bytov. Na tento chaos však vždy doplácajú vlastníci bytov.

6.       Niektorí vlastníci bytov si však myslia, že to prinesie pokoj a poriadok.

Nie je to pravda. Môže nastať situácia, na základe, ktorej sa spustí množstvo žalôb na vlastníkov bytov. Vlastníci sa ocitnú v situácií, keď každý vlastník bude čeliť žalobe na súde o zaplatenie platieb. Chceli vlastníci bytov dosiahnuť takýto výsledok ??? Predpokladám, že nie.

7.       Ako teda urobiť nápravu ??? Pomôžu súdy ???

Podľa môjho názoru je potrebné zjednotiť väčšinu vlastníkov bytov, zvolať riadnu schôdzu vlastníkov a prijať jednoznačné a právne nespochybniteľné závery. Súdne konania sú zdĺhavé, neriešia problémy aktuálne a rýchlo, čas pracuje proti vlastníkom bytov.

8.       Prečo SPRAVBYT nezvolal riadnu schôdzu, nevykonal všetko podľa zákona ???

Nato by mal odpovedať SPRAVBYT. SPRAVBYT nemá právo zvolávať schôdze vlastníkov bytov. Myslím si, že ak je obchodná spoločnosť odborne zdatná, vie presne čo má urobiť a ako to má urobiť. Ak to vie a takto nepostupuje má snahu zaviesť do vzťahov vlastníci a výkon správy chaos. Komu tento chaos vyhovuje ???

9.       Kedy bude koniec týchto nekonečných sporov ???

Keď sa vlastníci bytov zjednotia, vylúčia extrémne názory, začnú o problémoch vecne diskutovať a riešiť ich. Zatiaľ sú vlastníci bytov ovplyvňovaný podľa mňa nepresnými informáciami, polopravdami, ktoré majú za cieľ ich manipuláciu. Vlastníci si nevedia sami vysvetliť kde je pravda, kto ich klame a kto im hovorí pravdu. Je iba na nich kedy si uvedomia tento neúnosný stav a začnú o svojich veciach sami rozhodovať.

10.     Komu majú vlastníci bytov umožniť odpočet meradiel, pracovníkom SPRAVBYT-u alebo BARDBYT-u ???

Doporučujem vlastníkom umožniť odpočty nameraných hodnôt na meradlách, zamestnancom oboch spoločností. §11 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov, ukladá vlastníkom bytov povinnosť umožniť odpočty meradiel. Ak vlastník bytu neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním. 

11.    Roky predkladal SPRAVBYT vlastníkom bytov vyúčtovania za služby, ktoré neboli nikým podpísané. Ako hodnotíte vy tieto vyúčtovania ???

Každé vyúčtovanie má byť podpísané a opečiatkované. Vyúčtovanie predsa je dôležitý dokument, ktorým sa potvrdzuje správnosť výpočtov, správnosť nákladov, a teda má rozhodujúci vplyv na to či vlastník bytu má preplatok resp. nedoplatok. Vyúčtovanie je najdôležitejší doklad pre nakladanie s peniazmi vlastníkov bytov.  Ak takéto vyúčtovanie nie je nikým podpísané, je podľa mňa neplatné. Pri súdnych pojednávaniach som sa stretol s nepodpísanými vyúčtovaniami a to aj pri iných bytových domoch v Bardejove.

12.     V bytovom dome býva istá pani sudkyňa. Ako sa stavia k tejto situácií ona, komu uhrádza platby ??? Možno by jej pohľad bol zaujímavý pre všetkých vlastníkov bytov, lebo jej status zaručuje, že vždy ostáva v pozícií nezávislosti a nezaujatosti.

Jej právny názor poznáme z uznesení o prerušení konania v bytovom dome H/3, kde zaujala rovnaký právny názor aký je uvedený vyššie, v bode 2 veta 2-3. Platby uhrádza BARDBYT-u.

Na stretnutí vlastníkov bytov dňa 08.06.2010 p. Baláž požiadal riaditeľa Spravbytu o vysvetelenie daňových kontrol vykonávaných v súvislosti s prevádzanými prácami v bytovom dome K/4, ktoré boli vykonávané pracovníkmi daňových úradov Bardejov, Stropkov a Dolný Kubín v SPRAVBYT-e, s.r.o. Bardejov. Dostal odpoveď v tom zmysle, že pri týchto kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky (http://tacevska23.wbl.sk/zapisnica_08-06-2010_spravbyt.pdf - posledná strana). Aké prekvapenie asi zažil p. Baláž, 13.10.2010 keď videl reportáž v istej súkromnej televízii http://www.youtube.com/watch?v=1G1_9fM053w Listinné dôkazy o tom, že tu niekto klame http://tacevska23.wbl.sk/danova_kontrola_spravbyt.pdf

TOPlist