Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vlastníci bytov

Vlastníci bytov

Výpis z listu vlastníctva si môžete pozrieť TU (zdroj:www.katasterportal.sk k 21.11.2018)

Základné práva vlastníkov bytov :

Vlastníci majú právo nakladať s bytom alebo nebytovým priestorom ako ktorýkoľvek iný vlastník nehnuteľnosti, t. j. majú právo na praktické a právne dispozície.

V rámci právnych dispozícií vlastníci bytu alebo nebytového priestoru môžu svoje vlastníctvo:

previesť predajom, dedičstvom, darovaním,

prenajať fyzickej alebo právnickej osobe,

majú aj právo zabezpečiť pohľadávku záložným právom.

V rámci praktických dispozícií majú vlastníci bytov a nebytových priestorov právo rozhodovať o postupoch spojených so správou, prevádzkou, údržbou a opravami, resp. modernizáciou bytového domu. Pritom je zaručená rovnosť vlastníctva bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby alebo o štát, ak bude účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Vychádza sa z princípu rovného postavenia všetkých vlastníkov v nakladaní s ich bytmi.

Základné povinnosti vlastníkov bytov :

Určujúcim záväzkom je povinnosť v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo zmluvou o výkone správy prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva, prípadne pozemku, teda prispievať na správu spoločného majetku. Sú to tzv. spoločné náklady. Spoločné náklady znášajú vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu (ak príslušná zmluva nestanovuje inak).

Na tento účel poukazujú vlastníci bytov a nebytových priestorov preddavky mesačne do fondu prevádzky, údržby a opráv. Podmienky úhrady preddavkov sú určené v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy.

Okrem úhrady spoločných výdavkov je každý vlastník bytu a nebytového priestoru viazaný nasledovnými povinnosťami:

1.        na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv,

2.        na svoje náklady odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových priestoroch v dome, alebo na spoločných častiach domu, alebo na spoločných zariadeniach domu, alebo na príslušenstve spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho byt alebo nebytový priestor užívajú (napr. upchatie kanalizačného odpadu, narušenie systému ÚK zväčšením kapacity vykurovacích telies a pod.),

3.        umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám, alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu,

4.        nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva, ak sa spoločenstvo nezriaďuje, je potrebný súhlas väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

TOPlist