Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Hospodárenie

 

Financovanie nákladov na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, príslušenstva, prípadne pozemku sa uskutočňuje najmä na základe mesačných preddavkov, z ktorých časť prostriedkov prúdi do fondu údržby a opráv. Podiel finančných prostriedkov na údržbu a opravy sa v rámci mesačných preddavkov spravidla odvíja od veľkosti spoluvlastníckeho podielu jednotlivých vlastníkov na bytovom dome. Finančné prostriedky určené na údržbu a opravy sa akumulujú vo fonde prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po podaní návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Akumulácia prostriedkov do fondu prevádzky, údržby a opráv sa uskutočňuje formou preddavkov, ktoré platia jednotliví vlastníci. Výška preddavkov sa určuje jeden rok dopredu tak, aby bolo možné zaplatiť predpokladané výdavky na prevádzku, údržbu, správu a opravy bytového domu a na zlepšenie spoločných častí domu a spoločných zariadení.

 § 8 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov znie :

" Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len "majetok vlastníkov") musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb."

TOPlist