Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Archív príspevkov

12.10.208   Nie ste doma, keď odčítavajú merače? Robíte chybu. Viac TU

09.05.2018  Dňa 02.05.2018 sa uskutočnila schôdza vlastníkov bytov. Zápisnica TU. Prílohy TU. Účasť na schôdzi TU.

29.11.2017   Dňa 29.11.2017 bola vykonaná plošná deratizácia v priestoroch suterénu a okolo bytového domu (ružové návnady v bielych plastových miskách. Dávajte pozor na deti a domácie zvieratá.

13.10.2017  Z dôvodu poruchy čítačky čipov na vchode do pivnice je potrebné vymeniť čipy za nové. Vymeniť čipy si môžete u Ing. Šuťaka na prízemí každý deň od 18:00 do 20:00 hod. V prípade potreby si môžete dokúpiť ďalšie čipy – cena 3 EUR/1 čip.

28.09.2017  Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Bardejov vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu

26.05.2017  Dňa 23.05.2016 sa uskutočnila schôdza vlastníkov bytov. Zápisnica TU.

13.04.2017 Návod na použitie elektrického vrátnika TU.

31.03.2017  Krajský súd v Prešove dňa 22.02.2017 v odvolacom konaní potvrdil rozsudok OS vo Svidníku o neplatnosti schôdze (stretnutia) zo dňa 08.06.2010. Rozsudok je právoplatný a odvolanie voči nemu je neprípustné.

19.03.2017 Montáž elektrického vrátnika začne 25.03.2017 v sobotu a pokračovať bude 28.03.2017 a 30.03.2017.

04.03.2017  Výmena zámkov prebehne 06.03.2017 o 18:00 h. Montáž elektrického vrátnika začne pravdepodobne 18.03.2017.

11.01.2017  Cylindrické vložky na oboch vhodových dverách sú po rokoch používania v žalostnom stave. Požiadali sme firmu FAB, aby predložila cenovú ponuku na dodávku nových cylindrických vložiek so sadami kľúčov pre celý bytový dom.

08.01.2017 Predložené ponuky na systém domových telefónov (elektrický vrátnik) TU a TU. Predkladanie ponúk je stále otvorené. Vyhodnocovať sa budú minimílne dve ponuky. Realizácia projektu ja v súčasnosti nereálna, pretože stále sa z FO dotuje vyrovnávanie FA za teplo. Uvedený objem peňazí sa odhadom podarí nakumulovať niekedy začiatkom jari.

02.01.2017 Vzhľadom na nefungujúci systém elektronického vrátnika bolo oslovených niekoľko firiem na predloženie cenových ponúk na rekonštrukciu, resp. výmenu elektronického vrátnika. Predkladanie ponúk je stále otvorené aj pre firmy, ktoré neboli oslovené. Po doručení ponúk sa ponuky vyhodnotia a najvýhodnejšia ponuka sa predloží na písomné hlasovanie.

26.05.2016  Dňa 24.05.2016 sa uskutočnila schôdza vlastníkov bytov bytového domu K/4 na ul. Ťačevská 23, Bardejov. Zápisnica TU, výročná správa TU, technické zhodnotenie TU.

11.05.2016  Prví vlastníci si prišli zaplatiť svoje dlhy na účet bytového domu K/4 v správe BARDBYTu, s.r.o., Bardejov. Môžete si to overiť priamo v banke. Stačí občiansky preukaz a výpis listu vlastníctva a banka Vám predloží výpisy z účtu vo vlastníctve vlastníkov bytov K/4 za ostatných 6 mesiacov. Neváhajte, nech Vám neostane v rukách "čierny peter".

08.05.2016  Čo je to paradox? Paradox je, napríklad, keď niekto chce odpustiť úroky z omeškania a odmieta zaplatiť istinu. Paradox je, napríklad, keď niekto chce použiť prostriedky z fondu opráv a údržby bytového domu v rozpore so zákonom 182/1993 Z.z. Paradox je, napríklad, keď niekto si nechá odpustiť povinnosť zaplatiť úroky z omeškania na schôdzi vlastníkov bytov, ktorú mu uložil zaplatiť súd (čoho sa ešte dočkáme na schôdzi vlastníkov bytov, konkláve???, bude schôdza vlastníkov bytov ďalší odvolací orgán súdnej moci???) 

29.04.2016  História transakcií na účte vlastníkov bytov K/4 Ťačevská 23, ktorým disponuje SPRAVBYT.

25.04.2016 Najnovší výpis z účtu vlastníkov bytov K/4, ktorým disponuje SPRAVBYT je TU a TU je výpis z toho istého účtu spred dvoch rokov. Na účte chýba 37 000 EUR. Na čo ich SPRAVYBT minul, keď nemá žiadne náklady? ČO EŠTE CHCE VYSPORIADAVAŤ?

18.04.2016 BARDTERM, s.r.o. Bardejov dnes doručil oznámenie o zastavení konania o prerušení dodávky tepla a teplej vody. Zastavenie konania o prerušení dodávky tepla bolo vykonané na základe žiadosti BARDBYT, s.r.o. Bardejov, v ktorej sa uvádza, že " existuje reálna možnosť úhrady pohľadávky v krátkom čase". Na služový účet 08.04.2016 pribudli peniaze od Františka Šmilňáka, ktorý uhradil istinu dlžnej sumy, zatiaľ bez úrokov z omeškania, (tu výpis z účtu pre tých, ktorí stále neveria) na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Na Bardbyt, s.r.o. Bardejov sa obracajú ďalší vlastníci, aby uhradili dlžnú smu a aby sa tak vyhli zbytočným nákladom vo forme súdnych poplatkov a úrokov z omeškania. Tí, ktorí ste tak ešte neurobili neváhajte. Šmilňák zaplatí cca 1200 EUR navyše, to je byt na celý rok, to naozaj nestojí za to.

30.03.2016 Bardbyt, s.r.o. Bardejov doručil výzvu na uhradenie pohľadávky vo výške 83 128,71 EUR za dodávku tepla a teplej vody bytovému domu K/4 a zároveň oznamuje, že preruší dodávku tepla a teplej vody bytovému domu K/4 od 18.04.2016

17.03.2016 Niektorí stále chceli, aby Bardbyt predložil rozsudok súdu, že je správca. Existuje! A pre tých, ktorí sú tiež žalovaní malá rada. Choďte do Bardbytu a dohodnite sa na splatení dlhu. Čo najskôr, pretože ďalšie rozhodnutia môžu prísť rýchlo. Aj keď ste už žalovaní ešte nemusel súd konať, v takom prípade po vyrovnaní dlhu Bardbyt stiahne žalobu a vás to nebude stáť nič navyše. Neverte šmejdom, chcú vám predať "brak" za veľké peniaze, nepočúvajte ich, lebo oni chránia druhú stranu a jej záujmy. Neverte šmejdom, že všetko sa vyrieši výpoveďou a tretím správcom. V súčasnej dobe a pri súčasnom stave financií by sa bytovka dostala do ešte väčšieho chaosu a v konečnom dôsledku by sme na to doplatili všetci. A ešte pre tých, ktorí dúfajú na obrat v tzv svidníckom procese. Ako vyplýva aj odôvodnenia hore uvedeného rozsudku, aj keď druhostupňový súd rozhodne, že uznesenia sú platné, na veci to nič nezmení, pretože nebol dokonaný základný úkon, a sice, že nebola doručená výpoveď Bardbytu a nezačala plynúť výpovedná lehota. V svetle týchto skutočností malá poznámka k úschovám: Neodporúčam sa odvolávať voči rozhodnutiam, pretože KS môže rozhodovať mesiace až roky a nakoniec s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne ako OS, ale vás to bude stáť viac peňazí na poplatkoch.

16.03.2015 Potvrdenie o účte

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Niekoľko slov o úschove (Občiansky súdny poriadok)...

§ 185d
(1)
Predmet úschovy vydá súd príjemcovi na jeho žiadosť. Ak k zloženiu došlo preto, že niekto iný než príjemca uplatňuje právo na vydanie predmetu úschovy alebo že niekto iný, koho súhlas je potrebný, nesúhlasí s vydaním predmetu úschovy príjemcovi, je na vydanie predmetu úschovy potrebný súhlas všetkých účastníkov konania a osoby, pre ktorej nesúhlas s plnením došlo k zloženiu do úschovy. Súhlas zložiteľa je však potrebný len vtedy, ak bolo plnenie zložené pre neznámeho veriteľa.
(2)
Zložiteľovi vydá súd predmet úschovy na jeho žiadosť,
a)
ak príjemca prejaví s týmto postupom súhlas, alebo
b)
ak vyhlási príjemca súdu, že predmet úschovy neprijíma, alebo
c)
ak sa príjemca nevyjadrí v lehote určenej súdom, hoci bol na také následky upozornený.
(3)
Inej osobe, než ktorá je uvedená v odsekoch 1 a 2, žiadajúcej o vydanie predmetu úschovy, ho vydá súd len so súhlasom zložiteľa a príjemcu.
§ 185e
Ak bol súhlas s vydaním predmetu úschovy odopretý, možno ho nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bolo rozhodnuté, že ten, kto vydaniu odporoval, je povinný súhlasiť s vydaním predmetu úschovy žiadateľovi.
§ 185f
Ak súd prijíma do úschovy veci v prípadoch ustanovených osobitnými zákonnými predpismi, spravuje sa ustanoveniami príslušného predpisu, a ak ich niet, ustanoveniami § 185a až 185h, a to primerane podľa povahy úschovy a jej účelu.
§ 185g
(1)
Ak uplynula lehota troch rokov od právoplatnosti uznesenia o prijatí do úschovy, prípadne odo dňa, keď predmet úschovy mal byť podľa návrhu vydaný zložiteľovi, rozhodne súd, že predmet úschovy pripadne štátu, ak sa oň nikto neprihlási do troch rokov odo dňa vyhlásenia tohto uznesenia. Toto uznesenie súd vyvesí na úradnej tabuli súdu.
(2)
Ak po vydaní rozhodnutia v lehote podľa odseku 1 dôjde žiadosť o vydanie predmetu úschovy, postupuje súd podľa § 185d.
(3)
Uplynutím lehoty uvedenej v uznesení podľa odseku 1, ak sa v tejto lehote žiadosť o vydanie predmetu úschovy nepodala, pripadne predmet úschovy štátu. Uplynutím tejto lehoty nadobudne štát predmet úschovy aj vtedy, ak sa podanej žiadosti právoplatným uznesením nevyhovelo.
§ 185h
Ak predmet úschovy pripadne štátu, zaniknú práva účastníkov i iných osôb k predmetu úschovy.
 

 

26.12.2015  Zriadená nová sekcia "Co robiť, keď...". Zopár rád a návodov pri nepredvídaných udalostiach. Obsah sa bude priebežne dopĺňať. Ak máte námet na príspevok napíšte nám v "Knihe návštev" alebo na tacevska23@wgl.sk

26.11.2015  Konečne mám odozvu na obsah tejto stránky. Prišla anonymne. Rád odpoviem: Vážený neznámy pán sused (pani suseda). Ďakujem Vám, že ste mi vykali a neznížili ste sa k žiadnym invektívam. Mohol by som povedať, že ste v podstate slušný človek s opačným názorom ako mám ja. Ale slušní ľudia anonymy nepíšu. A ak "nepotrebujete moje poučovanie", tak sa tejto stránke vyhnite. Štatistiku návševnosti neberiem ako modlu.

19.11.2015  Dňa 04.01.2006 vyšiel v Prešovskom Korzári článok o K/4-ke (titulka a článok). Pre niektorých návrat do čias, keď ešte boli "zavádzaní". E. Lošová a F. Šmilňák vtedy stáli na druhej strane, ale potom sa E. Lošová zamestnala v SPRAVBYTe a zrazu nastal u nej názorový obrat. Následne začala robiť po bytovke kampaň za SPRAVBYT. Koho chlieb ješ, toho pesničku spievaš... Zaujímavé je aj to, že o ďalších dnešných tribúnoch SPRAVBYTu v článku niet ani stopy. Na okraj len uvádzam, že autorka článku v tom čase bývala v našom dome a situáciu dobre poznala.

05.11.2015  Dňa 05..11.2015 bol zákonnou sudkyňou OS v Bardejove vydaný rozsudok v právnej veci o zaplatenie plnení spojených s bývaním žalovanými F. Šmilňákom a A. Balážom. V oboch prípadoch súd zaviazal žalovaných na zaplatenie dlžnej sumy s úrokom z omeškania 8,5 % z dlžnej sumy, nákladov žalobcu na právne zastúpenie a súdny poplatok. OS v Bardejove v odôvodnení konštatuje, že Bardbyt, s.r.o. je správcom bytového domu K/4, Ťačevská 23, Bardejov. Po prečítaní oboch rozsudkov istotne budete vedieť komu máte platiť za byt (návod pre tých, ktorí platia do úschovy...)

27.10.2015 Okresný súd vo Svidníku v právnej veci neuznania uznesení schôdze zo dňa 8.6.2010 v rozsudku určil, že schôdza vlastníkov bytov bytového domu K/4, Ťačevská 23, Bardejov zo dňa 8.6.2010 a uznesenia prijaté na tejto schôdzi, zapísané v zápisnici zo schôdze konanej dňa 8.6.2010 o 17.20 hod. v kočikárni bytového domu K/4, ul. Ťačevská 23, Bardejov pod č. 1/2010-60-8, Č. 2/2010-06-8, č. 3/2010-06-8, č. 4/2010-6-08, č. 5/2010-06-08, č. 6/2010-06-08, č. 7/2010-06-08 a Č. 8/2010-06-08 sú neplatné.

        OS Svidník ďalej v odôvodnení uvádza, že z rozsudku Okresného súdu Bardejov Č. k. 1C/362/2005 zo dňa 30.12.2009, potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Prešove č. k. 10Co/9/2010 zo d ňa 10.3.2010, ktorý nadobudol právoplatnost dňa 29.3.2010 je zrejmé, že spoločnost Bardbyt, s.r.o., so sídlom Moyzesova 7, Bardejov je bez akýchkolvek pochybností správcom bytového domu K/4, Tačevská 23, Bardejov, nakoľko táto spoločnosť uzavrela platnú zmluvu o výkone správy s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome K/4 a táto zmluva bola uzavretá dňa 17.12.2004. 

Rozsudok ešte nie je právoplatný.

02.09.2015 Bardterm s.r.o., Bardejov nás po výzve na zaplatenie dlžnej sumy 65 233,88 EUR opäť odpojil od dodávok teplej úžitkovej vody a tepla na vykurovanie. Teraz už definitívne do za platenia celej dlžnej sumy. Aký osoh z toho, že neplatíte za byt máte Vy susedia? Žadny! Hájite záujmy súkromnej firmy, ktorá si rieši svoje problémy a ste kvôli tomu ochotní vzdať sa pohodlia a vymožeností moderného bývania. A pritom stačí platiť za byt a nechať súdy nech vyriešia spory. Veď bytový dom K/4 má zriadený vlastný službový účet, ktorý Bardbyt iba spravuje, tzn. že keď príde faktúra za teplo, vodu alebo elektrinu Bardbyt podľa zákona uhradí tieto faktúry z nášho služobového účtu a sám nemá z toho ani cent. Veď za to berie každý mesiac poplatok za správu. Vážení susedia uvedomte si, že v našom bloku žijú ľudia, ktorí sú onkologickí pacienti, chronicky chorí alebo imobilní a že títo ľudia majú obmedzené alebo žiadne možnosti vykonať hygienu u príbuzných, známych alebo trebárs na plavárni. Nechcem privolávať nešťastie, ale ako budete žiť s vedomím že ste spôsobili to, že sa tým ľuďom zhorší zdravotný stav alebo sa im stane niečo horšie?

TOPlist